Эрсдэлгүй татвар төлөгч татварын хяналт шалгалтад хамрагдахгүй
2019/12/05
Share |

Татварын хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны журам, хуульд орсон өөрчлөлтийн талаар ТЕГ-ын Татварын хяналт шалгалт, арга зүйн газрын татварын улсых ахлах байцаагч Б.Цогтбаатартай ярилцлаа.

- Сайн байна уу. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Татварын хуулийн шинэчлэлттэй холбоотой татварын хяналт шалгалтын талаарх мэдээлэл өгнө үү?

- Ирэх оноос хэрэгжих татварын багц хуультай холбоотой “Татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны журам”, “Татварын ногдлыг жишиг үнийн аргаар тодорхойлох” зэрэг нийт 35 журам хэрэгжинэ. Шинээр хэрэгжих хуулинд татвар төлөгчийг эрсдэлд, эсхүл татвар төлөгчийн хүсэлтэд үндэслэн хяналт шалгалтанд хамруулахаар тусгасан байгаа.

- Эрсдэлтэй татвар төлөгчийг хэрхэн тодорхойлж татварын хяналт шалгалтад хамруулдаг вэ?

- Татварын алба оны эхнээс тайлант жилд хяналт шалгалтад хамруулах татвар төлөгчийн эрсдэлийн түвшинг тодорхойлох замаар төлөвлөн ажилладаг. ТЕХ-д татвар төлөгчийн эрсдэлд үндэслэн хялбаршуулсан хяналт шалгалт хийхээр хуулийн зохицуулалт орсон . Энэ хяналт шалгалт нь татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээлэлд үндэслэн тайлант болон өнгөрсөн үеийн татварын ногдуулалт төлөлтийн байдалд цахим хэлбэрээр хяналт шалгалт хийнэ гэсэн үг. Тухайлбал: Татвар төлөгч цахимаар НӨАТ-ийн тайлангаа илгээхдээ гаалийн мэдээ эсвэл  борлуулалтын орлогоо дутуу тайлагнасан тохиолдолд татварын алба тайланг залруулах, тайлангийн ногдлыг зөв болгох талаар татвар төлөгчдөд мэдэгдэх замаар цахим хэлбэрээр ажиллахыг хэлж байгаа юм. Энэ хяналт шалгалтын загвар нь цаг үеэ олсон маш чухал хяналт шалгалт байх болно гэж харж байгаа.

- Хялбаршуулсан хяналт шалгалт нь татвар төлөгч талдаа эерэг нөлөө үзүүлэх боломжтой гэж ойлгож болох уу?

- Болно. Энэ хяналт шалгалт нь татвар төлөгчийн татварын албанд заавал өөрийн биеэр ирэх шаардлагагүй татвар төлөгч нарт алдаатай мэдээллийг утас, цахим хаягаар мэдэгдэх замаар татварын ногдлыг залруулах, татвар төлөгчийг эрсдэлгүй байлгах, Улс, орон нутгийн төсөвт төлөх ёстой татварын орлогыг хуулийн дагуу цаг тухай бүр төлүүлэх, эрсдлийг хуримтлуулахгүй байхад чиглэсэн хяналт шалгалтын шинэ бүтээгдэхүүн юм.

- Татварын хяналт шалгалтын хувьд татвар төлөгчдөд ногдуулж байгаа хариуцлагад ямар өөрчлөлт орсон бэ?

- Нилээдгүй өөрчлөлтүүд орсон Үүнд:

1.Төлбөл зохих татварын дүнг 50 хүртэл хувиар бууруулсан бол нөхөн төлөх татварын дүнгийн 30 хувиар;

2.Төлбөл зохих татварын дүнг 50 ба түүнээс дээш хувиар бууруулсан бол нөхөн төлөх татварын дүнгийн 40 хувиар.

3.Өмнө нь татварын албаны хяналт шалгалтаар илрүүлж нөхөн ногдуулалтын актаар тогтоосон энэ зүйлд заасан зөрчлийг давтан үйлдвэл, тухайн зөрчилд ногдох нөхөн төлбөл зохих татварын дүнгийн 50 хувиар торгох зэрэг өөрчлөлтүүд орсон байгаа.

- Татварын алба эрсдэлтэй татвар төлөгчийг зөвхөн хяналт шалгалтанд хамруулна харин эрсдэлгүй тохиолдолд хэдэн ч жил хяналт шалгалтад хамрагдахгүй байж болох уу?

- Татварын алба зөвхөн эрсдэлтэй буюу татварын хууль, тогтоомжийг зөрчсөн татвар төлөгч нарыг татварын хяналт шалгалтад хамруулна. Одоогийн мөрдөгдөж байгаа хуулиар хөөн хэлэлцэх хугацаа 5 жил байсан бол шинэ хуулиар 4 жил болж буурсан. Эрсдэлгүй хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж байгаа татвар төлөгч татварын хяналт шалгалтад хамрагдахгүй.

 - Татвар төлөгчийн хүсэлтэнд үндэслэн хяналт шалгалт хийнэ гэдгийг тодруулаач?

- Татвар төлөгч хувь хүн, хуулийн этгээд өөрийн хүсэлтээр татварын албанд хүсэлт гарган хяналт шалгалтад хамрагдахыг хэлнэ. Тухайлбал ААН татан буугдах хүсэлтэй тохиолдолд татварын алба эрсдэлтэй гэж тооцсон тохиолдолд хяналт шалгалтад хамруулна. Эрсдэлгүй гэж үзвэл хяналт шалгалтад хамрагдахгүй, илтгэх хуудас бичигдэнэ. Түүнчлэн ААН нэгдэх, тусгаарлах эсвэл дотоод, гадаадын зах зээл дээр гарч ажиллахад тавигддаг шаардлыг хангах зорилгоор шалгалтад хамрагдах, бусдад эрхээ шилжүүлэх зэргээр өөрийн хүсэлтийн дагуу хяналт шалгалтад хамрагдах боломжтой.

- Бизнес эрхлэгч нарыг эрсдэлээс хэрхэн сэргийлэх тал дээр хуулийн ямар заалт байгаа вэ?

- ТЕХ-д татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянах, хожим үүсч болох эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор  татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд холбогдсон эсэхэд хяналт тавих, цахим төлбөрийн баримт үйлдэх, хэвлэх, олгох, илгээх, хадгалах үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллахаар хуульд тусгагдсан. Хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллахад иргэн бүрийн оролцоо нэн чухал болоод байна. Өөрөөр хэлбэл худалдан авалт бүрдээ иргэд, бизнесийн байгууллагууд төлбөрийн баримтаа тогтмол авч хэвших нь далд эдийн засгийг хязгаарлах, арилгахад эерэг нөлөө үзүүлж байна.

- Жишиг үнийн аргыг ямар тохиолдолд хэрэглэх вэ?

- Хяналт шалгалтын явцад татварын ногдлыг үнэн зөв тодорхойлох боломжгүй тохиолдолд энэ аргыг ашиглана. Тухайлбал татвар төлөгчийн зүгээс санхүү, татварын тайлан, бүртгэл хөтлөөгүй эсвэл дутуу хөтөлсөн, баримтаа алдсан, устсан болон татварын ногдлоо илт буруу тодорхойлсон зэрэг зөрчлүүд практик дээр нийтлэг гардаг. Энэ тохиолдолд татварын алба өөрт байгаа мэдээлэл болон тухайн татвар төлөгчийн үйл ажиллагаатай ижил эсвэл ойролцоо хүчин чадал бүхий татвар төлөгчтэй харьцуулалт хийх, хэд хэдэн татвар төлөгчтэй харьцуулалт хийх зэргээр хяналт шалгалтын ажлыг хийнэ.

- Бичил, жижиг сегментийн татвар төлөгч нарыг татварын хяналт шалгалтанд огт  хамруулахгүй гэсэн энэ үнэн үү?

- Эдгээр сегментэд хамрагдах бизнес эрхлэгч нарын хяналт шалгалтыг эрс багасгана. Бичил, жижиг сегментийн татвар төлөгч нараас эрсэлтэй хэсэгт татварын хяналт шалгалт хийн гарсан нийтлэг зөрчлийг дахин гаргуулахгүй, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой бодлогоор ханган ажиллана. Энэ оны 9, 10-р саруудад найман нэр болон махны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа татвар төлөгчийг эрсдэлд суурилан хяналт шалгалтанд хамруулан гарсан нийтлэг зөрчлийг дахин гаргуулахгүй байх үүнээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг Улсын хэмжээнд зохион байгуулсан. Татварын алба татвар төлөгч нараа гаргасан зөрчил дээр нь хариуцлага тооцох гэхээсээ илүүтэйгээр тухайн зөрчлийг дахин гаргуулахгүй байх тал дээр онцгой анхаарч ажиллана.

 

Сэтгэгдэл бичих
АНХААРУУЛГА: Зочдын сэтгэгдэлд сайтын зүгээс ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу!
Сэтгэгдэл
.:: Ажлын зар
 • “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуульд сувилахуйн багш ажилд авна.
  Тавигдах шаардлага: • Сувилахуйн бакалавр зэрэгтэй байх • Сувилахуйн мэргэжлийн лицензтэй байх • Эрдмийн зэрэг цол (магистр түүнээс дээш бол давуу тал болно) • Багаар ажиллах чадвартай • Гадаад хэл, компьютерын зохих мэдлэгтэй “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуулийн Сургалтын Бодлого Зохицуулалтын Албаны дарга С.Нансалмаа Утас: 80018080, 91925888, 99040266
  2018-04-27
 • Газар зарна
  Чингэлтэй дүүргийн 19 хороо Яргайтын Богинод 6х6 хэмжээтэй Зуслангийн Байшинтай газар, мөн нэг айлын газрын хамт зарна Утас: 91020812
  2017-08-22
 • Газар яаралтай зарна
  Сонгино хайрхан дүүргийн 22-р хороо Тахилтын зам ангийн буудлын ард гурван тал хашаатай газар яаралтай зарна.Бичиг баримт бүрэн. Утас: Утас: 89294422
  2016-03-20
 • Газар яаралтай зарна
  Сонгино хайрхан дүүргийн 22-р хороо Тахилтын зам ангийн буудлын ард гурван тал хашаатай газар яаралтай зарна.Бичиг баримт бүрэн. Утас: 89294422
  2016-03-20
 • Микро автобус зарна
  Микро автобус яаралтай зарна Утас: 98190897
  2016-02-19
 • Микро автобус зарна
  Микро автобус яаралтай зарна Утас: 98190897
  2016-02-19
 • Микро автобус зарна
  Микро автобус яаралтай зарна Утас: 98190897
  2016-02-19
 • Солонгост сурч, эмчлүүлж,аялуулна
  Олон жилийн туршлагатай “Пи Эс Даблью” ХХК – нь Солонгосын Их дээд сургуулиудад хэлний бэлтгэл, баклавр, магистерт бүх төрлийн мэргэжилээр хамгийн хямд суралцуулна. Төлбөр виз гарсны дараа. Монголд сурч байгаа сургуулиасаа шилжин 3 р курсээсээ сурах боломжтой. Утас: 9505-4415, 8991-8109,89918109
  2014-11-19
 • “Пи Эс Даблью” ХХК
  Солонгосын Чэйл, Мария зэрэг эмэгтэйчүүдийн, үргүйдлийн шилдэг эмнэлэг, Hanyang, Seoul- ийн Их сургуулийн болон Нуруу Нугасны чиглэлээр шилдэг Гүми Гандун зэрэг эмнэлгүүдэд бүх төрлийн оношлогоо, эмчилгээ. /Яаралтай өвчтөнд 7 хоногийн дотор Солонгосын Хууль Зүйн яамнаас виз авч өгнө./ 3. Та бүхэн оношилгоо шинжилгээнд хамрагдан солонгосын үзэсгэлэнтэй байгалаар найз нөхөд, гэр бүлийн хүрээнд аялаж амрах боломжтой. Утас: 9505-4415,9199-8109,89918109
  2014-11-19
 • ЗАРЛАЛ
  Отгонбаатарын Мягмар-20 настай 2014 оны 10-01 өдөр Цайз захад 16 орчимд байдаг гэрээсээ гараад одоо болтол эргэж ирээгүй харсан үзсэн хүн холбоо барина уу. Гарахдаа Улаан өнгийн канттай хар хөх юүдэнтэй цамц цагаан, цэнхэр женсэн өмд, гуталтай гарсан. Биеийн өндөр 165 см, мөн баруун хөл нь гишгээ доголон бор царайтай. Утас: 89949186, 95053232
  2014-11-05
 • Үсчингийн газар түрээслүүлэнэ
  Монгол 3-р сургуулийн зүүн талд үсчингийн газар түрээслүүлэнэ Утас: 99727344
  2014-10-22
 • “Пи Эс Даблью” ХХК
  Солонгосын Чэйл, Мария зэрэг эмэгтэйчүүдийн, үргүйдлийн шилдэг эмнэлэг, Hanyang, Seoul- ийн Их сургуулийн болон Нуруу Нугасны чиглэлээр шилдэг Гүми Гандун зэрэг эмнэлгүүдэд бүх төрлийн оношлогоо, эмчилгээ. /Яаралтай өвчтөнд 7 хоногийн дотор Солонгосын Хууль Зүйн яамнаас виз авч өгнө./ 3. Та бүхэн оношилгоо шинжилгээнд хамрагдан солонгосын үзэсгэлэнтэй байгалаар найз нөхөд, гэр бүлийн хүрээнд аялаж амрах боломжтой. Утас: 9505-4415,9199-8109,89918109
  2014-10-15
 • Солонгост сурч, эмчлүүлж,аялуулна
  Олон жилийн туршлагатай “Пи Эс Даблью” ХХК – нь Солонгосын Их дээд сургуулиудад хэлний бэлтгэл, баклавр, магистерт бүх төрлийн мэргэжилээр хамгийн хямд суралцуулна. Төлбөр виз гарсны дараа. Монголд сурч байгаа сургуулиасаа шилжин 3 р курсээсээ сурах боломжтой. Утас: 9505-4415, 8991-8109,89918109
  2014-10-15
 • Ажилд авна
  1. МУЖААН 2. АРМАТУРЧИН 3. БАРИЛГЫН ТУСЛАХ Цалин өндөр. Утас: 99059950
  2013-07-17
 • Барилгын хяналтын инженер ажилд авна.
  Цалинг ярьж тохирно. Утас: 89859011
  2013-07-17
 • Микро автобус зарна
  Утас: 98228610
  2013-06-27
 • 2009 онд орж ирсэн Land cruiser -80 зарна
  1996 онд үйлдвэрлэгдсэн улаан хүрэн өнгөтэй Land cruiser -80 маркийн автомашиныг яаралтай зарна. Утас: 99234934
  2013-06-27
 • Автобусаар үйлчилнэ
  45 хүний суудалтай жуулчин автобусаар үйлчилнэ. Утас: 88086094
  2013-06-07
 • Барилга
  Барилгын туслах ажилтан, өрлөгчин, армартурчин ажилд авна. Цалин өндөр. Утас: 88084148
  2013-06-05
 • Жуулчин автобусаар үйлчилнэ
  Хонхны баяр болон албан газрын амралт, зугаалганд явж өгнө. Утас: 88984959
  2013-06-04
Валютын ханш
 • Сүүлд нэмэгдсэн
 • Их уншсан